PKB

PKB Polski. Globalne i regionalne przyczyny fluktuacji tempa wzrostu oraz możliwe rozwiązania prorozwojowe.

Ostatnie rewizje dynamiki przyrostu PKB skłaniają do przemyśleń na temat czynników stojących za spowolnieniem gospodarczym.

Celem tego artykułu będzie określenie możliwych przyczyn obniżenia prognoz tempa rozwoju polskiej gospodarki mierzonego dynamiką przyrostu produktu krajowego brutto.

W tym celu skrótowo zostanie opisany mechanizm liczenia PKB. Dodatkowo przedstawione zostaną historycznie zmieniające się prognozy dynamiki przyrostu PKB oraz dokonana zostanie analiza, mająca na celu wykazanie fluktuacje których składników tego wskaźnika najbardziej wpłynęły na rewizję tempa rozwoju krajowej gospodarki.

Zaprezentowane zostaną także możliwe rozwiązania prorozwojowe, a więc jest to artykuł o charakterze normatywnym.

Michał Tuszyński