Sektor szkolnictwa wyższego w Polsce

Liczba studentów w szkołach wyższych od 2006 r. stale maleje. W roku akademickim 2014/2015 w 434 szkołach wyższych wszystkich typów kształciło się 1 470 tys. studentów. Największym ośrodkiem akademickim w Polsce jest Warszawa (17% ogółu studentów w Polsce), a uczelnią Uniwersytet Warszawski (45,1 tys. studentów). Studenci w stolicy stanowili. SGGW kształciła ponad 22 tys. studentów (1,5% ogółu).

W 2014 r. zmniejszyła się liczba nowoprzyjętych studentów. Ogółem (bez cudzoziemców) przyjęto 344 tys. studentów tj. o16,5 tys. osób (5%) mniej niż w 2013 (350 tys.).

Liczba studentów na studiach stacjonarnych wynosiła 930 tys. osób  (63% ogółu), na studiach niestacjonarnych- 540 tys. osób (37 % ogółu). W uczelniach publicznych dominującą formą kształcenia były studia stacjonarne- 77% studentów (75% w 2013/2014 r.), w niepublicznych szkołach wyższych – studia niestacjonarne – 78% studentów (80% w 2013/2014 r.).

W 2014 r. wynik finansowy netto uczelni publicznych był wyższy w stosunku do 2013 r. o 45% i wynosił ok. 417 mln zł. Dodatnim wynikiem  charakteryzowała się większość typów uczelni publicznych, np. wyższe szkoły rolnicze (+20,2 mln zł). Ujemny wynik odnotowały uniwersytety medyczne (-1,6 mln zł).

Przeciętny jednostkowy koszt kształcenia studenta w 2014 r. wyniósł 16 700zł (w szkołach publicznych – 18 900 zł). W uczelniach publicznych wzrósł o 8% r/r, a w niepublicznych zmalał o 3,5% r/r.

przemsl